• Kokia valdzia - tokia mada
  • ICON GREEN
  • TAG GREEN

SPOON 170

0 ml  12.4 cm  1.2 cm

MUG 265

330 ml  9.5 cm  8.0 cm

MUG 252

390 ml  8.7 cm  9.3 cm

MUG 173

350 ml  10.0 cm  9.0 cm

MUG 21

300 ml  9.7 cm  8.0 cm

MUG 266

320 ml  10.0 cm  8.5 cm

MUG 50

300 ml  9.5 cm  8.0 cm

CUP 134

200 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 545

500 ml  19.5 cm  6.0 cm

MUG 197

420 ml  11.5 cm  8.5 cm

MUG 377

350 ml  8.5 cm  8.9 cm

STEEL 017

500 ml  17.0 cm  7.0 cm

SUB COLOR2

350 ml  10.0 cm  8.2 cm

MUG 263

310 ml  10.0 cm  9.0 cm

SUB MUG

300 ml  9.5 cm  8.2 cm

MUG 06

400 ml  13.0 cm  8.0 cm

MUG 100

260 ml  12.5 cm  8.5 cm

CUP 114

80 ml  5.0 cm  6.1 cm

MUG 35

260 ml  10.3 cm  8.6 cm

MUG 04

300 ml  9.5 cm  8.0 cm

MUG 15

280 ml  9.4 cm  8.2 cm

MUG 57

250 ml  12.5 cm  8.5 cm

MUG 109

300 ml  12.4 cm  8.3 cm

MUG 200

250 ml  9.6 cm  8.0 cm

SUB PORCELINE

350 ml  9.5 cm  8.0 cm

STEEL 682

750 ml  25.0 cm  7.0 cm

SUB FRAME

300 ml  9.8 cm  8.0 cm

SUB LATTE

360 ml  10.0 cm  9.2 cm

MUG 155

360 ml  8.8 cm  8.4 cm

MAGIC MUG

350 ml  9.5 cm  8.2 cm

MUG 85

260 ml  10.5 cm  8.4 cm

MUG 40

280 ml  9.9 cm  8.4 cm

CUP 04

100 ml  7.0 cm  5.8 cm

STEEL 1047

470 ml  25.0 cm  6.0 cm

STEEL 976

700 ml  26.5 cm  7.0 cm

MUG 327

300 ml  9.2 cm  8.4 cm

MUG 328

300 ml  10.5 cm  8.6 cm

SUB BALL

300 ml  10.5 cm  8.0 cm

STEEL 706

237 ml  12.5 cm  0.0 cm

MUG 188

310 ml  8.5 cm  9.0 cm

CUP 05

180 ml  6.6 cm  8.9 cm

MUG 352

0 ml  9.5 cm  9.5 cm

CUP 153

150 ml  6.5 cm  7.8 cm

CUP 13

180 ml  7.1 cm  7.8 cm

MUG 198

200 ml  12.0 cm  8.6 cm

SUB BIDON

500 ml  21.0 cm  7.0 cm

MUG 478

250 ml  9.5 cm  8.5 cm

STEEL 783

600 ml  21.0 cm  7.0 cm

STEEL 804

225 ml  17.7 cm  7.3 cm

MAGIC LATTE500

500 ml  15.0 cm  8.2 cm

STEEL 1030

600 ml  24.5 cm  6.0 cm

STEEL 1364

390 ml  23.5 cm  6.0 cm

FOOD 52

400 ml  13.0 cm  9.5 cm