• Kokia valdzia - tokia mada
  • ICON GREEN
  • TAG GREEN

STEEL 1500

480 ml  22.5 cm  6.5 cm

STEEL 1502

450 ml  22.5 cm  6.0 cm

STEEL 1512

1000 ml  30.5 cm  9.0 cm

STEEL 1517

650 ml  27.0 cm  7.3 cm

STEEL 1528

500 ml  27.0 cm  7.0 cm

STEEL 483

500 ml  24.0 cm  6.5 cm

STEEL 1513

500 ml  22.0 cm  7.2 cm

STEEL 1527

500 ml  22.0 cm  7.2 cm

STEEL 1499

500 ml  25.0 cm  6.5 cm

STEEL 1496

600 ml  27.0 cm  6.5 cm

STEEL 1344

500 ml  26.0 cm  7.0 cm

STEEL 1464

500 ml  26.5 cm  7.0 cm

STEEL 1461

500 ml  26.5 cm  7.0 cm

STEEL 1463

500 ml  26.5 cm  7.0 cm

STEEl 1477

500 ml  26.5 cm  7.0 cm

STEEL 1530

500 ml  22.0 cm  0.0 cm

STEEL 075

500 ml  24.3 cm  6.7 cm

STEEL 135

500 ml  24.5 cm  7.0 cm

STEEL 165

500 ml  25.0 cm  7.5 cm

STEEL 371

500 ml  23.3 cm  7.0 cm

STEEL 560

500 ml  24.0 cm  6.5 cm

STEEL 1219

310 ml  25.0 cm  4.8 cm

STEEL 1349

500 ml  24.6 cm  7.0 cm

STEEL 160

500 ml  26.0 cm  6.5 cm

STEEL 493

500 ml  24.0 cm  6.0 cm

STEEL 741

450 ml  25.5 cm  6.9 cm

STEEL 191

500 ml  24.0 cm  7.0 cm

STEEL 095

500 ml  24.3 cm  6.9 cm

STEEL 1423

550 ml  27.2 cm  6.7 cm

STEEL 742

500 ml  24.0 cm  6.7 cm

STEEL 708

500 ml  23.5 cm  6.9 cm

STEEL 119

500 ml  24.5 cm  7.0 cm

STEEL 378

500 ml  25.5 cm  8.0 cm

STEEL 312

500 ml  24.0 cm  7.0 cm

STEEL 747

500 ml  26.5 cm  6.8 cm

STEEL 965

500 ml  24.7 cm  6.9 cm

STEEL 482

500 ml  24.5 cm  6.7 cm

STEEL 868

600 ml  16.0 cm  7.2 cm

STEEL 139

500 ml  24.5 cm  6.8 cm

STEEL 222

1000 ml  34.0 cm  8.5 cm

STEEL 164

500 ml  25.5 cm  7.7 cm

STEEL 803

350 ml  19.3 cm  7.4 cm

STEEL 1453

450 ml  24.9 cm  6.5 cm

STEEL 1483

450 ml  26.0 cm  7.0 cm

STEEL 1018

490 ml  24.7 cm  6.8 cm

STEEL 672

600 ml  28.5 cm  7.5 cm

STEEL 484

1000 ml  32.0 cm  8.0 cm

STEEL 1243

510 ml  25.5 cm  6.7 cm

STEEL 643

350 ml  22.2 cm  7.0 cm

STEEL 496

470 ml  25.4 cm  6.1 cm

STEEL 645

500 ml  24.0 cm  6.0 cm

STEEL 599

500 ml  21.0 cm  7.0 cm

STEEL 1145

470 ml  22.5 cm  6.0 cm

STEEL 1217

500 ml  25.5 cm  7.3 cm

STEEL 1099

290 ml  21.5 cm  6.5 cm

STEEL 1100

430 ml  24.5 cm  6.5 cm

STEEL 1174

500 ml  26.5 cm  7.0 cm

STEEL 1033

510 ml  25.5 cm  7.3 cm

STEEL 1470

500 ml  23.5 cm  6.0 cm

STEEL 679

1200 ml  25.0 cm  10.3 cm

STEEL 916

500 ml  26.0 cm  6.9 cm

STEEL 1388

500 ml  20.0 cm  7.0 cm

STEEL 1489

260 ml  20.0 cm  6.7 cm

STEEL 1201

1000 ml  32.0 cm  8.0 cm

STEEL 1434

470 ml  22.5 cm  6.0 cm

STEEL 079

480 ml  25.0 cm  8.6 cm

STEEL 105

500 ml  24.3 cm  6.8 cm

STEEL 1386

500 ml  24.5 cm  6.5 cm

STEEL 1202

500 ml  25.5 cm  7.0 cm

STEEL 1288

450 ml  26.0 cm  6.9 cm

STEEL 1274

500 ml  25.8 cm  6.7 cm

STEEL 1153

500 ml  25.8 cm  7.0 cm

STEEL 1289

475 ml  26.8 cm  7.3 cm

STEEl 1480

500 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1342

700 ml  29.5 cm  8.0 cm

STEEL 1430

450 ml  23.0 cm  6.3 cm

STEEL 407

470 ml  23.0 cm  6.5 cm

STEEL 1402

450 ml  23.7 cm  7.0 cm

STEEL 533

750 ml  30.5 cm  8.2 cm

STEEL 1292

450 ml  24.5 cm  6.0 cm

STEEL 978

750 ml  31.5 cm  7.8 cm

STEEL 1403

500 ml  25.8 cm  6.7 cm

STEEL 226

750 ml  30.5 cm  8.0 cm

STEEL 383

1000 ml  33.0 cm  8.2 cm

STEEL 387

800 ml  31.5 cm  7.5 cm

STEEL 1426

420 ml  25.0 cm  6.0 cm

STEEL 1374

530 ml  22.5 cm  7.3 cm

STEEL 1172

1000 ml  32.0 cm  8.0 cm

STEEL 807

530 ml  25.5 cm  7.3 cm

STEEL 1488

350 ml  19.2 cm  7.0 cm

STEEL 1171

600 ml  29.0 cm  8.3 cm

STEEL 1152

450 ml  23.0 cm  6.0 cm

STEEL 1368

450 ml  20.2 cm  7.7 cm

STEEL 707

750 ml  17.5 cm  8.6 cm

STEEL 1425

500 ml  24.8 cm  6.4 cm

STEEL 1321

500 ml  22.5 cm  7.4 cm

STEEL 1298

500 ml  25.8 cm  6.7 cm

STEEL 231

500 ml  23.5 cm  6.9 cm

STEEL 631

500 ml  26.3 cm  7.0 cm

STEEL 1297

500 ml  25.8 cm  6.7 cm

STEEL 850

0 ml  22.3 cm  7.0 cm

STEEL 251

750 ml  27.5 cm  7.6 cm

STEEL 1220

0 ml  23.3 cm  6.3 cm

STEEL 1436

500 ml  26.3 cm  7.0 cm

STEEL 1385

500 ml  24.0 cm  6.5 cm

STEEL 1389

500 ml  26.3 cm  7.0 cm

STEEL 725

750 ml  30.5 cm  8.0 cm

STEEL 1291

600 ml  24.0 cm  7.0 cm

STEEL 726

1000 ml  33.0 cm  8.2 cm

STEEL 608

500 ml  25.5 cm  7.4 cm

STEEL 902

500 ml  26.5 cm  7.2 cm

STEEL 904

500 ml  26.5 cm  7.0 cm

STEEL 632

650 ml  27.2 cm  7.2 cm

STEEL 1154

400 ml  25.5 cm  6.0 cm

STEEL 1322

500 ml  24.5 cm  6.8 cm

STEEL 1435

650 ml  27.2 cm  7.2 cm

STEEL 591

500 ml  25.0 cm  7.3 cm

STEEL 903

500 ml  26.5 cm  6.5 cm

STEEL 1490

750 ml  0.0 cm  8.1 cm

STEEL 1317

500 ml  23.2 cm  7.2 cm

STEEL 1159

420 ml  25.5 cm  6.5 cm

STEEL 675

1200 ml  36.0 cm  10.0 cm

STEEL 1366

0 ml  22.5 cm  6.4 cm

STEEL 1059

480 ml  21.2 cm  7.3 cm

STEEL 340

500 ml  25.0 cm  7.5 cm

STEEL 911

590 ml  25.6 cm  7.0 cm

STEEL 1384

500 ml  24.0 cm  6.5 cm

STEEL 590

600 ml  27.5 cm  7.3 cm

STEEL 1076

500 ml  20.3 cm  7.5 cm

STEEL 246

1000 ml  33.0 cm  8.0 cm

STEEL 1277

350 ml  21.0 cm  6.8 cm

STEEL 929

500 ml  25.5 cm  7.4 cm

STEEL 1323

650 ml  28.3 cm  8.4 cm

STEEL 901

750 ml  28.3 cm  8.0 cm

STEEL 396

600 ml  24.5 cm  7.5 cm

STEEL 828

650 ml  27.0 cm  7.4 cm

STEEL 927

500 ml  26.7 cm  7.5 cm

STEEL 724

500 ml  27.0 cm  6.5 cm

STEEL 1325

500 ml  20.3 cm  7.5 cm

STEEL 897

500 ml  26.5 cm  7.0 cm

STEEL 922

1200 ml  22.5 cm  12.0 cm

STEEL 1068

600 ml  16.5 cm  8.0 cm

STEEL 1037

600 ml  29.0 cm  7.2 cm

STEEL 1080

400 ml  24.3 cm  6.5 cm

STEEL 236

500 ml  24.0 cm  8.0 cm

STEEL 1112

500 ml  34.0 cm  14.0 cm

STEEL 1451

700 ml  29.5 cm  7.5 cm

STEEL 934

500 ml  23.0 cm  7.9 cm

STEEL 618

700 ml  29.5 cm  7.5 cm

STEEL 928

1000 ml  32.6 cm  8.7 cm

STEEL 1296

1500 ml  33.5 cm  10.5 cm

STEEL 1324

1500 ml  33.5 cm  10.5 cm

STEEL 1400

500 ml  24.3 cm  7.2 cm

STEEL 925

580 ml  25.0 cm  7.0 cm