• Kokia valdzia - tokia mada
  • ICON GREEN
  • TAG GREEN

STEEL 1290

250 ml  10.0 cm  8.0 cm

FOOD 86

600 ml  0.0 cm  0.0 cm

FOOD 87

900 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1125

420 ml  20.8 cm  6.8 cm

STEEL 1126

400 ml  17.7 cm  8.0 cm

FOOD 94

600 ml  16.4 cm  11.5 cm

STEEL 1381

300 ml  10.5 cm  8.0 cm

STEEL 1382

300 ml  10.5 cm  8.0 cm

STEEL 1384

500 ml  24.0 cm  6.5 cm

STEEL 1387

420 ml  23.5 cm  7.2 cm

STEEL 1450

400 ml  21.0 cm  6.8 cm

FOOD 74

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

FOOD 68

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

MUG 475

370 ml  10.1 cm  8.2 cm

STEEL 1227

450 ml  13.1 cm  8.7 cm

STEEL 961

420 ml  20.0 cm  8.0 cm

MUG 450

320 ml  9.0 cm  8.5 cm

STEEL 1163

500 ml  22.5 cm  6.3 cm

MUG 478

250 ml  9.5 cm  8.5 cm

MUG 468

400 ml  8.5 cm  10.0 cm

MUG 436

380 ml  10.0 cm  9.5 cm

MUG 461

420 ml  10.6 cm  8.7 cm

MUG 479

350 ml  11.5 cm  8.5 cm

MUG 480

450 ml  15.5 cm  8.5 cm

MUG 471

500 ml  0.0 cm  0.0 cm

MUG 438

250 ml  11.5 cm  9.5 cm

MUG 472

350 ml  11.0 cm  9.1 cm

STEEL 971

400 ml  17.5 cm  8.0 cm

MUG 437

350 ml  13.5 cm  9.5 cm

CUP 217

180 ml  0.0 cm  0.0 cm

MUG 439

450 ml  16.0 cm  10.0 cm

STEEL 1294

850 ml  19.0 cm  13.0 cm

STEEL 1236

400 ml  18.0 cm  8.0 cm

STEEL 1210

400 ml  17.6 cm  7.8 cm

STEEL 955

450 ml  17.0 cm  8.2 cm

FOOD 89

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1237

250 ml  10.5 cm  8.0 cm

STEEL 960

500 ml  24.5 cm  6.9 cm

STEEL 638

400 ml  17.0 cm  8.0 cm

STEEL 641

350 ml  16.0 cm  7.8 cm

STEEL 1017

430 ml  20.7 cm  69.0 cm

STEEL 1041

450 ml  17.3 cm  8.3 cm

STEEL 1082

270 ml  11.7 cm  7.2 cm

CUP 216

90 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1044

300 ml  10.5 cm  11.0 cm

STEEL 598

420 ml  23.0 cm  7.0 cm

STEEL 1040

350 ml  19.8 cm  6.5 cm

STEEL 597

400 ml  20.0 cm  6.5 cm

STEEL 1080

400 ml  24.3 cm  6.5 cm

STEEL 1256

200 ml  12.8 cm  6.8 cm

STEEL 1159

420 ml  25.5 cm  6.5 cm

STEEL 1154

400 ml  25.5 cm  6.0 cm

STEEL 1081

450 ml  21.7 cm  7.0 cm

STEEL 368

450 ml  20.7 cm  7.0 cm