• Kokia valdzia - tokia mada
  • ICON GREEN
  • TAG GREEN

CUP INDRO

100 ml  5.5 cm  5.7 cm

CUP 202

200 ml  7.0 cm  7.7 cm

CUP 203

350 ml  8.0 cm  9.5 cm

CUP 01

90 ml  12.5 cm  0.0 cm

CUP 07

100 ml  12.5 cm  6.7 cm

CUP 134

200 ml  0.0 cm  0.0 cm

CUP 227

80 ml  5.0 cm  6.1 cm

CUP 142

300 ml  0.0 cm  0.0 cm

CUP 114

80 ml  5.6 cm  12.0 cm

CUP 87

200 ml  10.0 cm  16.0 cm

CUP 148

100 ml  4.9 cm  6.3 cm

CUP 03

180 ml  6.1 cm  7.8 cm

CUP 04

100 ml  7.0 cm  5.8 cm

CUP 20

150 ml  6.5 cm  7.4 cm

CUP 19

180 ml  7.0 cm  15.0 cm

CUP 117

80 ml  55.0 cm  6.3 cm

CUP 201

80 ml  0.0 cm  0.0 cm

CUP 205

90 ml  0.0 cm  0.0 cm

CUP 05

180 ml  6.6 cm  8.9 cm

CUP 02

220 ml  6.2 cm  9.2 cm

CUP 152

70 ml  6.0 cm  6.3 cm

CUP 115

230 ml  7.4 cm  15.0 cm

CUP 153

150 ml  6.5 cm  7.8 cm

CUP 21

90 ml  0.0 cm  0.0 cm

CUP 118

180 ml  5.9 cm  9.0 cm

CUP 13

180 ml  7.1 cm  7.8 cm

CUP 154

200 ml  7.0 cm  8.7 cm

CUP 23

170 ml  8.0 cm  8.0 cm

CUP 159

120 ml  6.2 cm  6.9 cm

CUP 12

120 ml  6.9 cm  7.1 cm

CUP 18

200 ml  5.2 cm  9.9 cm

CUP 11

200 ml  6.7 cm  8.2 cm

CUP 220

90 ml  5.5 cm  5.9 cm

CUP 28

150 ml  7.5 cm  7.0 cm

CUP 125

280 ml  8.8 cm  8.6 cm

CUP 27

150 ml  8.0 cm  6.5 cm

CUP 25

130 ml  8.2 cm  6.5 cm

CUP 160

210 ml  7.3 cm  8.3 cm

CUP 09

140 ml  7.5 cm  6.5 cm

CUP 26

150 ml  6.5 cm  9.0 cm

CUP 22

150 ml  0.0 cm  0.0 cm

CUP 158

240 ml  5.8 cm  10.0 cm

CUP 131

330 ml  8.8 cm  8.6 cm

CUP 124

160 ml  5.6 cm  8.0 cm

CUP 157

230 ml  6.8 cm  9.0 cm

CUP 221

200 ml  7.1 cm  7.7 cm

CUP 112

330 ml  9.0 cm  8.4 cm

CUP 24

150 ml  5.3 cm  9.5 cm

CUP 16

220 ml  7.7 cm  10.0 cm