• Kokia valdzia - tokia mada
  • ICON GREEN
  • TAG GREEN

MUG 528

90 ml  0.0 cm  0.0 cm

0 ml  10.0 cm  3.7 cm

0 ml  26.3 cm  8.6 cm

0 ml  3.8 cm  22.0 cm

300 ml  0.0 cm  0.0 cm

SPOON 170

0 ml  12.4 cm  1.2 cm

TEA 02

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 016

45 ml  6.5 cm  4.0 cm

STEEL 067

25 ml  6.2 cm  4.4 cm

STEEL 043

30 ml  7.0 cm  4.3 cm

CUP 32

260 ml  14.0 cm  11.0 cm

CUP 200

275 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1523

1000 ml  26.0 cm  10.0 cm

CUP 33

260 ml  14.0 cm  11.3 cm

MUG 530

250 ml  9.0 cm  9.0 cm

650 ml  14.5 cm  12.0 cm

STEEL 179

200 ml  9.5 cm  7.0 cm

MUG 531

300 ml  13.0 cm  8.0 cm

MUG 176

400 ml  10.4 cm  7.5 cm

0 ml  12.0 cm  4.0 cm

WINE SET

0 ml  4.0 cm  14.7 cm

STEEL 1294

850 ml  19.0 cm  13.0 cm

CUP 119

200 ml  14.5 cm  15.8 cm

SET GLASS

350 ml  0.0 cm  0.0 cm

GLASS 25

350 ml  0.0 cm  0.0 cm

WINE SET 05

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

CUP 103

670 ml  13.0 cm  12.5 cm

STEEL 318

2500 ml  26.0 cm  15.0 cm

MUG 360

350 ml  13.0 cm  8.0 cm

STEEL 388

0 ml  18.5 cm  11.5 cm

STEEL 421

480 ml  24.5 cm  7.0 cm

CUP 204

300 ml  6.5 cm  9.7 cm

STEEL 285

0 ml  10.0 cm  30.0 cm

STEEL 492

500 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 281

500 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 309

250 ml  26.5 cm  26.3 cm

STEEL 270

450 ml  15.0 cm  26.0 cm

STEEL 278

500 ml  24.5 cm  6.5 cm

CUP 161

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 268

0 ml  18.0 cm  12.0 cm

STEEL 1066

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 296

2000 ml  29.6 cm  15.5 cm

STEEL 743

500 ml  25.0 cm  0.0 cm

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 847

500 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 316

500 ml  24.5 cm  6.9 cm

STEEL 273

500 ml  30.5 cm  8.4 cm

0 ml  3.8 cm  13.0 cm

STEEL 343

4500 ml  21.3 cm  21.5 cm

WINE SET 07

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

260 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1132

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1131

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1354

350 ml  0.0 cm  0.0 cm

300 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1117

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

WINE SET

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1130

650 ml  27.0 cm  7.4 cm

STEEL 1129

750 ml  28.3 cm  8.0 cm