• Kokia valdzia - tokia mada
  • ICON GREEN
  • TAG GREEN

STEEL 1338

240 ml  9.0 cm  7.5 cm

STEEL 1371

500 ml  9.0 cm  8.6 cm

STEEL 1379

350 ml  8.0 cm  8.5 cm

MUG 498

380 ml  7.9 cm  8.8 cm

STEEL 1195

350 ml  8.0 cm  9.0 cm

STEEL 738

240 ml  8.2 cm  7.0 cm

STEEL 537

200 ml  8.0 cm  7.0 cm

STEEL 009

175 ml  10.0 cm  7.0 cm

STEEL 562

220 ml  7.5 cm  11.0 cm

STEEL 004

200 ml  8.0 cm  6.9 cm

STEEL 937

500 ml  12.8 cm  8.8 cm

STEEL 1122

330 ml  7.6 cm  8.0 cm

STEEL 1223

200 ml  7.8 cm  6.8 cm

STEEL 081

100 ml  6.0 cm  5.0 cm

STEEL 579

400 ml  12.0 cm  8.2 cm

STEEL 993

200 ml  7.8 cm  7.0 cm

MUG 477

500 ml  9.8 cm  8.8 cm

STEEL 752

280 ml  9.0 cm  7.3 cm

STEEL 071

240 ml  8.8 cm  7.5 cm

STEEL 012

210 ml  8.0 cm  7.0 cm

STEEL 085

65 ml  1.8 cm  5.0 cm

STEEL 1048

350 ml  8.5 cm  11.0 cm

STEEL 127

475 ml  9.2 cm  9.0 cm

STEEL 011

360 ml  7.5 cm  8.0 cm

STEEL 1107

280 ml  9.0 cm  7.5 cm

STEEL 538

300 ml  8.9 cm  7.6 cm

STEEL 142

200 ml  8.1 cm  6.7 cm

STEEL 022

400 ml  9.0 cm  9.0 cm

STEEL 244

350 ml  8.6 cm  0.0 cm

STEEL 195

200 ml  10.5 cm  6.9 cm

STEEL 1329

450 ml  9.1 cm  8.4 cm

STEEL 176

380 ml  9.8 cm  8.2 cm

STEEL 192

380 ml  9.8 cm  8.2 cm

STEEL 864

380 ml  9.8 cm  8.2 cm

STEEL 128

300 ml  8.0 cm  9.1 cm

STEEL 129

450 ml  8.8 cm  10.3 cm

STEEL 1074

680 ml  13.0 cm  9.2 cm

STEEL 121

300 ml  9.0 cm  7.5 cm

STEEL 981

350 ml  13.2 cm  9.5 cm

STEEL 723

200 ml  9.5 cm  7.0 cm

STEEL 1358

350 ml  11.7 cm  6.7 cm

STEEL 391

500 ml  21.5 cm  10.0 cm

STEEL 352

500 ml  22.4 cm  10.0 cm