• Kokia valdzia - tokia mada
  • ICON GREEN
  • TAG GREEN

STEEL 1500

480 ml  22.5 cm  6.5 cm

0 ml  20.5 cm  12.0 cm

MUG 247

360 ml  10.0 cm  8.5 cm

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

0 ml  30.0 cm  13.0 cm

MUG 242

660 ml  0.0 cm  0.0 cm

0 ml  20.5 cm  12.0 cm

STEEL 1506

335 ml  17.6 cm  8.7 cm

MUG 528

90 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 601

450 ml  17.5 cm  8.0 cm

0 ml  20.5 cm  12.0 cm

0 ml  30.0 cm  13.0 cm

MUG 231

200 ml  0.0 cm  0.0 cm

0 ml  20.0 cm  0.0 cm

STEEL 237

310 ml  19.0 cm  7.3 cm

MUG 516

310 ml  0.0 cm  0.0 cm

FOOD 153

600 ml  18.0 cm  9.1 cm

0 ml  10.0 cm  3.7 cm

0 ml  26.3 cm  8.6 cm

0 ml  30.0 cm  13.0 cm

STEEL 600

350 ml  21.0 cm  6.8 cm

STEEL 1515

300 ml  12.8 cm  9.0 cm

STEEL 1518

420 ml  21.0 cm  6.5 cm

FOOD 146

700 ml  5.0 cm  16.0 cm

MUG 443

300 ml  7.9 cm  9.0 cm

MUG 444

310 ml  10.0 cm  8.5 cm

STEEL 1091

400 ml  15.0 cm  9.5 cm

MUG 447

350 ml  9.1 cm  8.5 cm

COASTER 02

0 ml  0.0 cm  10.0 cm

PLATE 01

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

TEA 01

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

TEA 04

0 ml  1.0 cm  5.0 cm

TEA 05

0 ml  1.0 cm  6.0 cm

STEEL 1464

500 ml  26.5 cm  7.0 cm

0 ml  3.8 cm  22.0 cm

MUG 532

0 ml  11.0 cm  6.0 cm

300 ml  0.0 cm  0.0 cm

0 ml  30.0 cm  13.0 cm

0 ml  20.5 cm  12.0 cm

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

0 ml  16.0 cm  21.0 cm

0 ml  11.0 cm  11.0 cm

500 ml  0.0 cm  0.0 cm

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

350 ml  0.0 cm  0.0 cm

237 ml  0.0 cm  0.0 cm

MUG 232

300 ml  10.5 cm  8.0 cm

TEA 02

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

MUG 522

280 ml  8.6 cm  8.2 cm

MUG 521

350 ml  9.0 cm  8.0 cm

STEEL 1352

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

MUG 520

300 ml  8.4 cm  8.9 cm

STEEL 605

400 ml  14.2 cm  9.5 cm

STEEL 1259

350 ml  15.5 cm  10.5 cm

300 ml  18.0 cm  6.5 cm

FOOD 120

0 ml  10.5 cm  9.6 cm

MUG 461

420 ml  10.6 cm  8.7 cm

GLASS 33

250 ml  0.0 cm  0.0 cm

COASTER 01

0 ml  11.0 cm  0.0 cm

STEEL 914

178 ml  12.0 cm  3.5 cm

MUG 438

250 ml  11.5 cm  9.5 cm

MUG 439

450 ml  16.0 cm  10.0 cm

MUG 529

550 ml  24.0 cm  11.0 cm

CUP 217

180 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1191

380 ml  13.5 cm  8.8 cm

STEEL 1351

790 ml  24.7 cm  7.4 cm

STEEL 1523

1000 ml  26.0 cm  10.0 cm

MUG 437

350 ml  13.5 cm  9.5 cm

STEEL 1145

470 ml  22.5 cm  6.0 cm

650 ml  14.5 cm  12.0 cm

MUG 531

300 ml  13.0 cm  8.0 cm

0 ml  12.0 cm  4.0 cm

WINE SET

0 ml  4.0 cm  14.7 cm

STEEL 1364

390 ml  23.5 cm  6.0 cm

STEEL 1153

500 ml  25.8 cm  7.0 cm

STEEL 1294

850 ml  19.0 cm  13.0 cm

WINE SET 05

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1368

450 ml  20.2 cm  7.7 cm

STEEL 1190

440 ml  22.0 cm  7.0 cm

STEEL 1066

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 847

500 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 316

500 ml  24.5 cm  6.9 cm

0 ml  3.8 cm  13.0 cm

WINE SET 07

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

260 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1132

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1131

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1354

350 ml  0.0 cm  0.0 cm

300 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1117

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

WINE SET

0 ml  0.0 cm  0.0 cm

STEEL 1130

650 ml  27.0 cm  7.4 cm

STEEL 1129

750 ml  28.3 cm  8.0 cm